123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Warunki korzystania z serwisu

  1. Niniejszy serwis jest stroną firmową firmy 3n Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we Ste­fan Na­wroc­ki, ul. Za­ko­le 20/7, 75-814 Ko­sza­lin, e-mail office@​3n.​com.pl, za­re­je­stro­wa­nej w CEIDG pod nu­me­rem NIP 669-116-77-04. Po­przez tę stro­nę mo­żesz za­ku­pić pro­duk­ty ofe­ro­wa­ne przez tę fir­mę.
  2. Strona wykorzystuje pliki cookies. Wię­cej na ten te­mat znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści.
  3. W ce­lu spra­wne­go ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su użyt­ko­wnik mu­si dy­spo­no­wać od­po­wie­dnim sprzę­tem i opro­gra­mo­wa­niem bę­dą­cym w sta­nie ob­słu­żyć opro­gra­mo­wa­nie ser­wi­su. W szcze­gól­no­ści sprzęt i opro­gra­mo­wa­nie mu­si ob­słu­gi­wać tech­no­lo­gie: Java­Script i HTML5. W prze­ci­wnym wy­pad­ku nie wszyst­kie fun­kcje ser­wi­su bę­dą pra­wid­ło­wo dzia­ła­ły, a w skraj­nym wy­pad­ku re­je­stra­cja i ko­rzy­sta­nie z ser­wi­su mo­że nie być moż­li­we. Tu ustawisz opcje przeglądania serwisu.
  1. Prze­glą­da­nie ser­wi­su, po­bie­ra­nie pli­ków de­mon­stra­cyj­nych (ozna­czo­nych tzw. zna­kiem wod­nym), wer­sji de­mon­stra­cyj­nych i te­sto­wych opro­gra­mo­wa­nia nie wy­ma­ga za­kła­da­nia kon­ta, ani lo­go­wa­nia się. Mo­żna po­brać nie­od­płat­nie opro­gra­mo­wa­nie te­sto­we i de­mon­stra­cyj­ne oraz pli­ki ze znakiem wodnym do­stęp­ne na stro­nach:i wy­ko­rzy­sty­wać je zgo­dnie z umo­wa­mi li­cen­cyj­ny­mi z ni­mi zwią­za­ny­mi. Umo­wy li­cen­cyj­ne do wer­sji te­sto­wych i de­mon­stra­cyj­nych są za­war­te w po­bie­ra­nych pa­kie­tach lub na stro­nach po­bie­ra­nia pli­ków. Użyt­ko­wnik bę­dzie mógł za­po­znać się z ni­mi przed za­in­sta­lo­wa­niem da­ne­go opro­gra­mo­wa­nia lub wy­ko­rzy­sta­niem pli­ku cy­fro­we­go.
  2. Za­kup li­cen­cji na opro­gra­mo­wa­nie lub pli­ki cy­fro­we wy­ma­ga za­ak­cep­to­wa­nia Re­gu­la­mi­nu za­ku­pów i po­stę­po­wa­nia zgod­ne­go z tym re­gu­la­mi­nem.

^

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games