123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Re­gu­la­min zakupów w ser­wi­sie 3n.com.pl

 1. Wła­ści­cie­lem ser­wi­su oraz ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych ze­bra­nych w dro­dze re­je­stra­cji użyt­ko­wni­ka w ni­niej­szym ser­wi­sie jest fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we Ste­fan Naw­roc­ki, ul. Za­ko­le 20/7, 75-814 Ko­sza­lin, e-mail: office​@​3n.​com.​pl, za­re­je­stro­wa­na w CEIDG pod nu­me­rem NIP 669-116-77-04.
 2. W na­szym skle­pie ofe­ru­je­my wy­łą­cznie na­sze, au­tor­skie pro­du­kty, tj. opro­gra­mo­wa­nie oraz pli­ki cy­fro­we (zdję­cia, gra­fi­ki, pli­ki vi­deo, pli­ki dźwię­ko­we, mo­de­le 3D). Wy­kaz ofe­ro­wa­nych pro­du­któw znaj­du­je się w Cen­ni­ku.
 3. W ce­lu ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su i do­ko­na­nia za­ku­pów użyt­ko­wnik mu­si dy­spo­no­wać od­po­wie­dnim sprzę­tem i opro­gra­mo­wa­niem bę­dą­cym w sta­nie ob­słu­żyć opro­gra­mo­wa­nie ser­wi­su. W szcze­gól­no­ści sprzęt i opro­gra­mo­wa­nie mu­si ob­słu­gi­wać tech­no­lo­gie: Java­Script i HTML5. W prze­ci­wnym wy­pad­ku nie wszyst­kie fun­kcje ser­wi­su bę­dą pra­wid­ło­wo dzia­ła­ły, a w skraj­nym wy­pad­ku re­je­stra­cja i ko­rzy­sta­nie z ser­wi­su mo­gą nie być moż­li­we.
 4. Prze­glą­da­nie ser­wi­su, po­bie­ra­nie pli­ków de­mon­stra­cyj­nych (ozna­czo­nych tzw. zna­kiem wod­nym), wer­sji de­mon­stra­cyj­nych i te­sto­wych opro­gra­mo­wa­nia nie wy­ma­ga za­kła­da­nia kon­ta ani lo­go­wa­nia się. Mo­żna po­brać nie­od­płat­nie opro­gra­mo­wa­nie i pli­ki do­stęp­ne na stro­nach:i wy­ko­rzy­sty­wać je zgo­dnie z umo­wa­mi li­cen­cyj­ny­mi z ni­mi zwią­za­ny­mi. Umo­wy li­cen­cyj­ne do wer­sji te­sto­wych i de­mon­stra­cyj­nych są za­war­te w po­bie­ra­nych pa­kie­tach lub na stro­nach po­bie­ra­nia pli­ków. Użyt­ko­wnik bę­dzie mógł za­po­znać się z ni­mi przed za­in­sta­lo­wa­niem da­ne­go opro­gra­mo­wa­nia lub wy­ko­rzy­sta­niem pli­ku cy­fro­we­go.
 5. Zakupu pro­du­któw po­przez ni­niej­szy ser­wis mo­gą do­ko­ny­wać wy­łą­cznie użyt­ko­wni­cy za­re­je­stro­wa­ni i pro­wa­dzą­cy dzia­łal­ność go­spo­dar­czą, któ­rzy za­ak­cep­tu­ją ten re­gu­la­min. Re­je­stra­cja jest bez­płat­na i dob­ro­wol­na, ale jej brak unie­moż­li­wia ko­rzy­sta­nie z ko­mer­cyj­nych fun­kcji ser­wi­su.
 6. Kon­to użyt­ko­wni­ka two­rzo­ne jest na czas nie­o­kreś­lo­ny, ale użyt­ko­wnik mo­że w każ­dej chwi­li zlik­wi­do­wać swo­je kon­to po­przez wy­sła­nie na ad­res office​@​3n.​com.pl proś­by o lik­wi­da­cję kon­ta.
 7. Wła­ści­ciel ser­wi­su mo­że usu­nąć kon­to w sy­tua­cji, gdy użyt­ko­wnik nie sko­rzy­sta z nie­go przez okres je­dne­go ro­ku od jego utwo­rze­nia lub też w sy­tua­cji za­prze­sta­nia dzia­łal­no­ści ser­wi­su. W każ­dym przy­pad­ku lik­wi­da­cji kon­ta użyt­ko­wni­ka da­ne oso­bo­we zwią­za­ne z kon­tem są trwa­le usu­wa­ne.
 8. Re­je­stra­cja użyt­ko­wni­ka obe­jmu­je po­da­nie da­nych nie­zbę­dnych do wy­sta­wie­nia fak­tu­ry oraz lo­gi­nu, has­ła i ad­re­su e-mail nie­zbę­dnych do utwo­rze­nia i utrzy­ma­nia kon­ta użyt­ko­wni­ka. Re­je­stru­jąc się użyt­ko­wnik po­twier­dza, że za­po­znał się z ni­niej­szym re­gu­la­mi­nem oraz wy­ra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych uzys­ka­nych w dro­dze do­ko­na­nej przez nie­go re­je­stra­cji w wy­mie­nio­nym wy­żej za­kre­sie i ce­lu, a tak­że przy­jmu­je do wia­do­mo­ści, że przy­słu­gu­je mu pra­wo wglą­du, zmia­ny lub usu­nię­cia po­da­nych da­nych sa­mo­dziel­nie (po za­lo­go­wa­niu do swo­je­go kon­ta) lub po­przez kon­takt z ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych.
 9. Ad­mi­ni­stra­tor da­nych za­pe­wnia po­uf­ność i in­te­gral­ność tran­smi­sji da­nych na eta­pie re­je­stra­cji oraz użyt­ko­wa­nia kon­ta po­przez szyf­ro­wa­nie ko­mu­ni­ka­cji pro­to­ko­łem SSL.
 10. Wła­ści­ciel ser­wi­su do­kła­da wszel­kich sta­rań, aby opro­gra­mo­wa­nie ser­wi­su speł­nia­ło nor­my W3C, co moż­na spraw­dzić pod tym od­noś­ni­kiem.

  Wła­ści­ciel ser­wi­su do­kła­da ró­wnież wszel­kich sta­rań, aby za­pe­wnić bez­awa­ryj­ną, ciąg­łą do­stęp­ność ser­wi­su, je­dnak za­strze­ga so­bie moż­li­wość wy­stą­pie­nia chwi­lo­wych przerw w je­go dzia­ła­niu w ce­lu do­ko­na­nia ak­tua­li­za­cji da­nych i opro­gra­mo­wa­nia.
 11. Za­kup opro­gra­mo­wa­nia lub pli­ków cy­fro­wych po­le­ga na za­ku­pie­niu li­cen­cji, któ­ra okreś­la spo­sób, w ja­ki na­byw­ca (licen­cjo­bior­ca) mo­że ko­rzy­stać z da­ne­go pro­gra­mu lub pli­ku. Tu za­po­znasz się z wzor­ca­mi umów li­cen­cyj­nych:

  W ża­dnym wy­pad­ku sprze­da­ży nie pod­le­ga­ją pra­wa au­tor­skie (ani oso­bi­ste, ani ma­jąt­ko­we) do pro­gra­mu lub pli­ku. Wspo­mnia­ne wy­żej Umo­wy li­cen­cyj­ne są in­te­gral­ną czę­ścią ni­niej­sze­go re­gu­la­mi­nu i zgo­da na za­pi­sy za­war­te w umowie do­ty­czą­cej in­te­re­su­ją­ce­go nas pro­duk­tu jest wa­run­kiem ko­rzy­sta­nia z ni­niej­sze­go ser­wi­su.
 1. Opro­gra­mo­wa­nie oraz pli­ki cy­fro­we do za­ku­pio­nych li­cen­cji do­star­cza­ne są wy­łą­cznie w for­mie cyf­ro­wej. Nie do­star­cza­my opro­gra­mo­wa­nia lub pli­ków na fi­zycz­nych noś­ni­kach da­nych.
 2. Bio­rąc pod uwa­gę, że w przy­pad­ku za­ku­pu li­cen­cji na opro­gra­mo­wa­nie lub pli­ki do­star­cza­ne w for­mie cyf­ro­wej nie prze­wi­du­je się moż­li­wo­ści zwro­tu ta­kiej li­cen­cji, udo­stęp­nia­my Pań­stwu moż­li­wość prze­te­sto­wa­nia pro­gra­mów w po­sta­ci nie li­mi­to­wa­nej cza­so­wo wer­sji de­mon­stra­cyj­nej lub w po­sta­ci w peł­ni fun­kcjo­nal­nej wer­sji 30-dnio­wej. Pliki cyf­ro­we mo­żesz przed za­ku­pem po­brać w ce­lu spraw­dze­nia w wer­sji de­mon­stra­cyj­nej (z tzw. zna­kiem wo­dnym). Pli­ków ozna­czo­nych zna­kiem wo­dnym nie mo­żesz wy­ko­rzy­sty­wać w ce­lach ko­mer­cyj­nych. W pkt. 4 ni­niej­sze­go re­gu­la­mi­nu po­da­no ad­re­sy stron, z któ­rych moż­na po­brać wer­sje te­sto­we i de­mon­stra­cyj­ne. Go­rą­co po­le­ca­my wy­ko­rzy­sta­nie tych moż­li­wo­ści przed pod­ję­ciem de­cyz­ji o za­ku­pie li­cen­cji.
 3. W przypadku zakupu pli­ków cy­fro­wych użyt­ko­wnik na­by­wa tzw. kre­dy­ty, któ­re na eta­pie wy­bie­ra­nia pli­ków za­mie­nia­ne są na kon­kret­ne li­cen­cje. Licz­ba kre­dy­tów po­trzeb­nych do uzyskania li­cen­cji na okre­ślo­ny plik za­le­ży od jego ro­dza­ju i stop­nia zło­żo­no­ści. Np. li­cen­cję na zwy­kłe zdję­cie można uzyskać już od jed­ne­go kre­dy­tu, ale skom­pli­ko­wa­ny mo­del 3D bę­dzie wy­ma­gał ich kil­ku lub kil­ku­na­stu. Kon­kret­ną licz­bę kre­dy­tów po­trzeb­ną na za­kup li­cen­cji można spraw­dzić przy wy­bra­nym pli­ku.
 4. Ce­ny li­cen­cji oraz kre­dy­tów po­da­no w za­kład­ce Sklep. Po­da­ne ce­ny nie za­wie­ra­ją po­dat­ku VAT i VAT nie bę­dzie do­li­cza­ny, po­nie­waż nie je­steś­my płat­ni­ka­mi VAT-u. W związ­ku z po­wyż­szym wy­sta­wia­my fak­tu­ry bez VAT.
 5. Aby do­ko­nać za­ku­pu, na­le­ży za­lo­go­wać się (je­śli użyt­ko­wnik nie po­sia­da kon­ta, wcześ­niej po­wi­nien za­re­je­stro­wać się). Za­mknię­cie ok­na przeg­lą­dar­ki lub upływ je­dnej go­dzi­ny od za­lo­go­wa­nia spo­wo­du­je au­to­ma­tycz­ne wy­lo­go­wa­nie.
 6. Po za­lo­go­wa­niu, aby kon­ty­nu­ować za­ku­py, na­le­ży przejść do za­kład­ki Sklep, a na­stęp­nie (po wy­bra­niu inte­re­su­ją­cej nas gru­py pro­du­któw) klik­nąć od­noś­nik Ku­pu­ję przy wy­bra­nej po­zy­cji w cen­ni­ku. Spo­wo­du­je to prze­nie­sie­nie użyt­ko­wni­ka na stro­nę Za­mó­wie­nie. Klik­nię­cie na tej stro­nie przy­cis­ku Ku­pu­ję prze­nie­sie użyt­ko­wni­ka z ko­lei na stro­nę Po­twier­dze­nie za­mó­wie­nia. Po­twier­dze­nie to bę­dzie do­stęp­ne w po­sta­ci pli­ku pdf na kon­cie użyt­ko­wni­ka i zo­sta­nie ró­wnież prze­sła­ne na po­da­ny pod­czas re­je­stra­cji ad­res e-mail.
 7. Można anulo­wać swo­je za­mó­wie­nie do czasu jego opła­ce­nia. Aby anu­lo­wać za­mó­wie­nie, na­le­ży za­lo­go­wać się do swo­je­go kon­ta i klik­nąć od­no­śnik Anuluj przy da­nym za­mó­wie­niu. Do mo­men­tu do­ko­na­nia wpła­ty moż­na rów­nież po­pra­wiać ewen­tu­al­ne błę­dy w da­nych słu­żą­cych do wy­sta­wie­nia fak­tu­ry. Za­mó­wie­nia nie zrea­li­zo­wa­ne (tzn. nie opła­co­ne) w cią­gu mie­sią­ca od dnia ich zło­że­nia bę­dą przez sy­stem anu­lo­wa­ne au­to­ma­tycz­nie.
 8. Nie­zwło­cznie po za­księ­go­wa­niu opła­ty li­cen­cyj­nej wy­ko­na­nej zgo­dnie z da­ny­mi na wspo­mnia­nym wy­żej Po­twier­dze­niu za­mó­wie­nia wy­sta­wi­my fak­tu­rę, któ­rą prze­śle­my na po­da­ny ad­res e-mail. Fak­tu­ra ta bę­dzie ró­wnież do po­bra­nia na kon­cie użyt­ko­wni­ka.

  W przy­pad­ku li­cen­cji na opro­gra­mo­wa­nie wraz z fak­tu­rą na kon­cie użyt­ko­wni­ka zo­sta­nie umie­szczo­na umo­wa li­cen­cyj­na z nu­me­rem li­cen­cji, klucz ak­ty­wa­cyj­ny (je­śli li­cen­cja to prze­wi­du­je) oraz łą­cze do po­bra­nia pro­gra­mu.

  W przy­pad­ku li­cen­cji na pli­ki cyf­ro­we, li­cen­cja zo­sta­nie wy­sta­wio­na w mo­men­cie do­ko­na­nia wy­bo­ru pli­ku i bę­dzie do po­bra­nia wraz z wy­bra­nym pli­kiem. Spo­sób wy­bie­ra­nia i po­bie­ra­nia pli­ków cyf­ro­wych opi­sa­no na stro­nie Po­moc.

  Aby przy­spie­szyć pro­ces ob­słu­gi za­mó­wie­nia pro­si­my o prze­sła­nie in­for­ma­cji o do­ko­na­nej wpła­cie na ad­res office@​3n.​com.​pl.
 9. Je­dy­ną for­mą płat­no­ści jest prze­lew na kon­to wska­za­ne w Po­twier­dze­niu za­mó­wie­nia wy­sła­nym na ad­res za­ma­wia­ją­ce­go (bądź po­bra­nym z kon­ta użyt­ko­wni­ka).
 10. Aby za­cho­wać po­uf­ność da­nych, in­for­ma­cje o nu­me­rze li­cen­cji oraz klucz ak­ty­wa­cyj­ny nie bę­dą prze­sła­ne po­cztą elek­tro­nicz­ną, ale użyt­ko­wnik zo­sta­nie po­wia­do­mio­ny po­cztą elek­tro­nicz­ną o ich do­stęp­no­ści na kon­cie.
 11. Wi­try­ny w domenie 3n.com.pl wy­ko­rzy­stu­ją pli­ki co­o­kies. Zo­bacz wię­cej w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści.
 12. Niniejszy re­gu­la­min oraz wzor­ce umów li­cen­cyj­nych (podane w pkt. 11) obo­wią­zu­ją od dnia 27.​12.​2018 r. i mo­gą ule­gać zmia­nom, je­dnak­że wy­łą­cznie w sto­sun­ku do za­ku­pów do­ko­ny­wa­nych po wpro­wa­dze­niu tych zmian. Ewen­tual­ne zmia­ny w re­gu­la­mi­nach i umo­wach nie bę­dą obe­jmo­wa­ły tran­sak­cji już za­war­tych.

^

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games