123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
q
o
[
]
Z
U

^

Cer­ty­fi­kat SSL

Ta stro­na jest za­bez­pie­czo­na cer­ty­fi­ka­tem SSL. Ozna­cza to, że wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je szyf­ro­wa­nie da­nych pod­czas wy­mia­ny in­for­ma­cji mię­dzy ser­we­rem, a użyt­ko­wni­kiem. Ta­kie roz­wią­za­nie w zna­cznym stop­niu utrud­nia pod­słu­cha­nie, kra­dzież lub nie au­to­ry­zo­wa­ną zmia­nę prze­sy­ła­nych da­nych.

Tu znaj­dziesz wię­cej in­for­ma­cji na ten te­mat.

Tu spra­wdzisz cer­ty­fi­kat tej stro­ny.
Je­śli po­łą­cze­nie jest szyf­ro­wa­ne, to ad­res stro­ny, któ­rą oglą­dasz za­czy­na się od https://, a w ok­nie przeg­lą­dar­ki (po le­wej lub pra­wej stro­nie ad­re­su) znaj­dziesz od­po­wie­dnie ozna­cze­nie na­wią­za­nia po­łą­cze­nia szyf­ro­wa­ne­go (np. w po­sta­ci iko­ny kłód­ki lub zmia­ny ko­lo­ru pas­ka ad­re­su na zie­lo­ny). Klik­nij w to ozna­cze­nie, aby uzys­kać wię­cej in­for­ma­cji na te­mat cer­ty­fi­ka­tu.

Je­śli za­u­wa­żysz, że po­łą­cze­nie nie jest szyf­ro­wa­ne, po­wia­dom o tym ad­mi­ni­stra­to­ra ser­wi­su na ad­res e-mail: office@3n.com.pl.

Nowości w banku

6030-0300; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal

6030-0310; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal

6028-0141; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura

6028-0143; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura

6028-0145; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura

6023-0200; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, miasto

1158-0100; 4025 x 2673; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-0510; 5867 x 2713; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-0511; 6261 x 2054; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-0512; 5082 x 2411; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1150; 3827 x 4663; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1140; 7439 x 3103; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1160; 3958 x 4799; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1170; 4058 x 2696; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1180; 4101 x 2723; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1190; 4004 x 2660; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1200; 4265 x 2832; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1210; 4113 x 2731; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1220; 4024 x 2187; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1230; 4081 x 2217; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

« 1 2 »

Więcej nowości