123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Warunki korzystania z serwisu

  1. Niniejszy serwis jest stroną firmową firmy 3n Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we Ste­fan Na­wroc­ki, ul. Za­ko­le 20/7, 75-814 Ko­sza­lin, e-mail office@​3n.​com.pl, za­re­je­stro­wa­nej w CEIDG pod nu­me­rem NIP 669-116-77-04. Po­przez tę stro­nę mo­żesz za­ku­pić pro­duk­ty ofe­ro­wa­ne przez tę fir­mę.
  2. Strona wykorzystuje pliki cookies. Wię­cej na ten te­mat znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści.
  3. W ce­lu spra­wne­go ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su użyt­ko­wnik mu­si dy­spo­no­wać od­po­wie­dnim sprzę­tem i opro­gra­mo­wa­niem bę­dą­cym w sta­nie ob­słu­żyć opro­gra­mo­wa­nie ser­wi­su. W szcze­gól­no­ści sprzęt i opro­gra­mo­wa­nie mu­si ob­słu­gi­wać tech­no­lo­gie: Java­Script i HTML5. W prze­ci­wnym wy­pad­ku nie wszyst­kie fun­kcje ser­wi­su bę­dą pra­wid­ło­wo dzia­ła­ły, a w skraj­nym wy­pad­ku re­je­stra­cja i ko­rzy­sta­nie z ser­wi­su mo­że nie być moż­li­we. Tu ustawisz opcje przeglądania serwisu.
  1. Prze­glą­da­nie ser­wi­su, po­bie­ra­nie pli­ków de­mon­stra­cyj­nych (ozna­czo­nych tzw. zna­kiem wod­nym), wer­sji de­mon­stra­cyj­nych i te­sto­wych opro­gra­mo­wa­nia nie wy­ma­ga za­kła­da­nia kon­ta, ani lo­go­wa­nia się. Mo­żna po­brać nie­od­płat­nie opro­gra­mo­wa­nie te­sto­we i de­mon­stra­cyj­ne oraz pli­ki ze znakiem wodnym do­stęp­ne na stro­nach:i wy­ko­rzy­sty­wać je zgo­dnie z umo­wa­mi li­cen­cyj­ny­mi z ni­mi zwią­za­ny­mi. Umo­wy li­cen­cyj­ne do wer­sji te­sto­wych i de­mon­stra­cyj­nych są za­war­te w po­bie­ra­nych pa­kie­tach lub na stro­nach po­bie­ra­nia pli­ków. Użyt­ko­wnik bę­dzie mógł za­po­znać się z ni­mi przed za­in­sta­lo­wa­niem da­ne­go opro­gra­mo­wa­nia lub wy­ko­rzy­sta­niem pli­ku cy­fro­we­go.
  2. Za­kup li­cen­cji na opro­gra­mo­wa­nie lub pli­ki cy­fro­we wy­ma­ga za­ak­cep­to­wa­nia Re­gu­la­mi­nu za­ku­pów i po­stę­po­wa­nia zgod­ne­go z tym re­gu­la­mi­nem.

^

Our Services

Kombi logo
Virtual Gallery logo
3N STOCK PHOTOS logo
Kombi PDF Tools logo
K3D logo
Logo 3N Games