123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

O firmie 3N

Stefan Nawrocki
Fir­ma 3N od 1996 ro­ku za­jmu­je się tech­no­lo­gia­mi in­for­ma­tycz­ny­mi zwią­za­ny­mi z sze­ro­ko ro­zu­mia­nym ryn­kiem DTP. Po­mysł roz­wi­nię­cia ta­kiej dzia­łal­no­ści po­cho­dzi z koń­ca lat osiem­dzie­sią­tych. Przy­pom­nę, że w tam­tych cza­sach ry­nek nie był je­szcze zdo­mi­no­wa­ny sy­ste­mem Win­dows i moż­na by­ło spot­kać pro­fe­sjo­nal­ne opro­gra­mo­wa­nie pra­cu­ją­ce na róż­nych plat­for­mach sprzę­to­wych. Ja aku­rat tra­fi­łem na sprzęt fir­my Ata­ri, na któ­rym pra­co­wał pro­gram Ca­la­mus.

Już pier­wszy kon­takt z tym pro­gra­mem na­su­nął mi wie­le po­mys­łów uspra­wnie­nia kom­pu­te­ro­we­go skła­du do­ku­men­tów. Bra­ko­wa­ło m.in. na­rzę­dzia po­pra­wnie dzie­lą­ce­go wy­ra­zy na sy­la­by i wspo­ma­ga­ją­ce­go ko­rek­tę tek­stu oraz wy­go­dne­go edy­to­ra gra­fik wek­to­ro­wych.

Pró­bu­jąc za­ra­dzić tym niedo­go­dno­ściom na­pi­sa­łem w la­tach 1989-96 dwa pro­gra­my pra­cu­ją­ce na pła­szczyź­nie Ata­ri, tj.: In­kaustKom­bi. Pier­wszy z nich to edy­tor tek­stu ze sło­wni­kiem or­to­gra­ficz­nym, któ­ry oprócz stan­dar­do­wych fun­kcji spo­ty­ka­nych w kom­pu­te­ro­wych sło­wni­kach ana­li­zo­wał ró­wnież pi­so­wnię wy­ra­zów z par­ty­ku­łą „nie”, in­ter­pun­kcję oraz pe­wne ele­men­ty gra­ma­ty­ki. Pro­gram wy­po­sa­żo­ny był ró­wnież w sło­wnik sy­no­ni­mów oraz po­tra­fił dzie­lić wy­ra­zy na sy­la­by. Kom­bi na Ata­ri to za­czyn póź­niej­sze­go Kombi na PC.

Do­mi­na­cja ryn­ku przez sy­ste­my Win­dows oraz wzrost wy­daj­no­ści kom­pu­te­rów opar­tych o now­sze ge­ne­ra­cje pro­ce­so­rów w po­ło­wie lat dzie­więć­dzie­sią­tych spo­wo­do­wa­ły, że po­wsta­ła real­na moż­li­wość na­pi­sa­nia no­we­go pro­gra­mu już nie na Ata­ri, a pod sy­stem Win­dows, któ­ry to pro­gram speł­niał­by na­sze ocze­ki­wa­nia za­ró­wno co do ja­ko­ści na­rzę­dzi gra­ficz­nych, jak i sło­wni­ko­wych.

Do na­pi­sa­nia te­go pro­gra­mu wy­bra­łem ję­zyk C++ i w sier­pniu 1996 r. roz­po­czął się pro­jekt Kombi PC. Przy­ję­to przy tym za­ło­że­nie, że pro­gram po­łą­czy w so­bie ce­chy wy­mie­nio­nych wcześ­niej pro­gra­mów, a więc bę­dzie po­sia­dał wy­go­dny edy­tor gra­fik wek­to­ro­wych oraz wy­so­kiej ja­ko­ści ko­rek­tor or­to­gra­ficz­ny. Po przy­ję­ciu ta­kich za­ło­żeń nie­wie­le nas dzie­li od po­wie­dze­nia, że chce­my zro­bić w peł­ni pro­fe­sjo­nal­ny pro­gram do skła­du. Czy to się uda­ło? Mam na­dzie­ję, że tak, choć oczy­wi­ście pra­ce nad pro­gra­mem ni­gdy się nie koń­czą.

W 2008 ro­ku pro­gram był na ty­le roz­bu­do­wa­ny, że w za­sa­dzie nie­wie­le już moż­na by­ło w nim po­pra­wić. Wte­dy od­ży­ła we mnie dru­ga (po­za pro­gra­mo­wa­niem) ży­cio­wa pa­sja – tj. fo­to­gra­fo­wa­nie, któ­re upra­wia­łem w za­sa­dzie przez ca­łe ży­cie. Je­dnak cza­sy przed­cyf­ro­we unie­moż­li­wia­ły łat­we two­rze­nie ar­chi­wów, łat­wą pre­zen­ta­cję i sprze­daż prac. Roz­wój fo­to­gra­fii cyf­ro­wej i in­ter­ne­tu po­zwo­lił stwo­rzyć no­wy pro­jekt w fir­mie – tj. In­ter­ne­to­wy Bank Fo­to­gra­fii.

A oto kil­ka waż­niej­szych dla roz­wo­ju fir­my dat:

3N Company Logo

Stefan Nawrocki
3N Usługi Komputerowe
ul. Zakole 20/7, 75-814 Koszalin, Polska

Firma zarejestrowana w CEIDG
pod numerem NIP 669-116-77-04

Je­śli masz py­ta­nia lub chciał­byś na­wią­zać współ­pra­cę, pisz śmia­ło na ad­res e-mail: office@​3n.com.pl

^

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games