123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Po­li­ty­ka pry­wat­no­ści

  1. Wła­ści­cie­lem ser­wi­sów znaj­du­ją­cych się w do­me­nie 3n.com.pl jest fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we Ste­fan Naw­roc­ki, za­re­je­stro­wa­na w Pol­sce w CEIDG pod nu­me­rem NIP 669-116-77-04, e-mail: office@​3n.​com.​pl, ul. Za­ko­le 20/7, 75-814 Ko­sza­lin.
  2. Na ser­we­rze 3n znaj­du­je się kil­ka ser­wi­sów te­ma­tycz­nych np. In­ter­ne­to­wy Bank Fo­to­gra­fii, Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii, Sy­stem Kom­pu­te­ro­we­go Skła­du Do­ku­men­tów Kom­bi czy Projektor K3D. Każ­dy z ser­wi­sów ma włas­ną po­li­ty­kę pry­wat­no­ści uza­leż­nio­ną od fun­kcji, któ­rą peł­ni. Pro­si­my o za­po­zna­nie się z od­po­wie­dni­mi in­for­ma­cja­mi w każ­dym z ser­wi­sów. W tym miej­scu przed­sta­wia­my po­li­ty­kę pry­wat­no­ści zwią­za­ną tyl­ko z tą kon­kret­ną wi­try­ną.
  3. Ni­niej­sza wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin.
  4. Je­śli utwo­rzysz w na­szym ser­wi­sie kon­to użyt­ko­wni­ka, to pli­ki co­o­kies bę­dą ponad­to bra­ły udział w pro­ce­sie lo­go­wa­nia i ob­słu­gi kon­ta użyt­ko­wni­ka.
  1. Aby wy­łą­czyć lub ogra­ni­czyć dzia­ła­nie pli­ków cook­ies użyj od­po­wie­dnich op­cji w swo­jej przeg­lą­dar­ce in­ter­ne­to­wej. Oto ad­re­sy stron, na któ­rych znaj­dziesz od­po­wie­dnie in­for­ma­cje dla naj­po­pu­lar­niej­szych przeg­lą­da­rek: Ope­ra, Mo­zil­la Fi­re­fox, Mic­ro­soft In­ter­net Ex­plo­rer, Microsoft Edge, Chro­me.
  2. Mo­żesz wy­łą­czyć ob­słu­gę pli­ków coo­kies zgo­dnie z po­wyż­szy­mi in­struk­cja­mi, ale ich wy­łą­cze­nie unie­moż­li­wi po­pra­wną pra­cę ser­wi­su w za­kre­sie lo­go­wa­nia i ob­słu­gi kon­ta użyt­ko­wni­ka po za­lo­go­wa­niu.
  3. Tu usuniesz wszyst­kie pli­ki coo­kies zwią­za­ne z tą wi­try­ną.
  4. Pod­czas prze­glą­da­nia tej wi­try­ny nie są zbie­ra­ne i nie są gro­ma­dzo­ne w spo­sób auto­ma­tycz­ny (tzn. bez wie­dzy użyt­ko­wni­ka i bez jego akce­pta­cji) ża­dne da­ne oso­bo­we.
  5. W przy­pad­ku ja­kich­kol­wiek py­tań lub wąt­pli­wo­ści zwią­za­nych z po­li­ty­ką pry­wat­no­ści skon­tak­tuj się z ad­mi­ni­stra­to­rem ser­wi­su pod ad­re­sem e-mail: office@​3n.​com.​pl.

^

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games