123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
o
[
]
Z
U

Ak­tual­no­ści

Lu­ty 2017 – K3D

W lu­tym 2017 udo­stęp­nio­no no­wą wer­sję Pro­jek­to­ra K3D, któ­ry wcześ­niej był ele­men­tem pa­kie­tu Kom­bi. Te­raz pro­jek­tor wzbo­ga­co­ny o no­we (m.in. ani­ma­cję) fun­kcje mo­że pra­co­wać sa­mo­dziel­nie. Pro­gram jest do­stęp­ny nie­od­płat­nie dla użyt­ko­wni­ków In­ter­ne­to­we­go Ban­ku Fo­to­gra­fii. W ban­ku są te­raz do­stęp­ne pli­ki tzw. ot­war­te. To zna­czy, że je­śli od­po­wia­da Ci gra­fi­ka znaj­du­ją­ca się w Ban­ku i zo­sta­ła ona wy­ren­de­ro­wa­na tym pro­gra­mem, to mo­żesz po­brać do­ku­ment z któ­re­go po­wsta­ła gra­fi­ka i za po­mo­cą K3D do­ko­nać zmian w do­ku­men­cie do­sto­so­wu­jąc go do swo­ich po­trzeb. Tu zo­ba­czysz przy­kła­do­we gra­fi­ki wy­ren­de­ro­wa­ne pro­je­kto­rem K3D.


Lu­ty 2014 – Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii

W lu­tym 2014 ro­ku fir­ma 3n udo­stęp­ni­ła no­wy pa­kiet opro­gra­mo­wa­nia o naz­wie Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii umoż­li­wia­ją­cy two­rze­nie mul­ti­me­dial­nych ga­le­rii in­ter­ne­to­wych. Za­pra­sza­my do prze­te­sto­wa­nia te­go pa­kie­tu.

Czer­wiec 2008 – In­ter­ne­to­wy Bank Fo­to­gra­fii

W czer­wcu 2008 r. fir­ma 3n udo­stęp­ni­ła na swo­im ser­we­rze no­wą usłu­gę zwią­za­ną z ryn­kiem DTP. Pod ad­re­sem photo3n.pl znaj­dzie­my In­ter­ne­to­wy Bank Fo­to­gra­fii za­wie­ra­ją­cy zdję­cia, gra­fi­ki wek­to­ro­we, fil­my vi­deo oraz pli­ki dźwię­ko­we mo­gą­ce przy­dać się pod­czas two­rze­nia pro­jek­tów i pub­li­ka­cji za­ró­wno tra­dy­cyj­nych jak i elek­tro­nicz­nych. Za­pra­sza­my wszyst­kich użyt­ko­wni­ków Kom­bi (i nie tyl­ko) do za­po­zna­nie się z tą ofer­tą i dzia­ła­niem ser­wi­su.


Styczeń 2001 – ru­sza strona poświęcona programowi Kombi

Tu możesz zobaczyć archiwalną wersję witryny 3n.com.pl ze stycznia 2007 roku :-).


Sier­pień 1996 – ru­sza pro­jekt Kombi PC

Kom­bi na plat­for­mie PC jest kon­ty­nua­cją te­go sa­me­go pro­gra­mu, któ­ry roz­wi­ja­ny był w la­tach 1988-1996 na plat­for­mie Ata­ri TT.