123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Welcome to the 3n shop

Poniżej znajdziesz listę produktów ofe­ro­wa­nych przez fir­mę 3n. Zanim przy­stą­pisz do za­ku­pów za­po­znaj się z na­szym re­gu­la­mi­nem za­ku­pów oraz po­li­ty­ką pry­wat­no­ści.

Jeśli chcesz dokonać zakupu, kliknij przy­cisk Ku­pu­ję przy wy­bra­nej po­zy­cji w po­niż­szej ta­be­li. Spo­wo­du­je to prze­nie­sie­nie Cię do stro­ny Za­mó­wie­nie.

No.
File
Price1
Notes
1Kombi v. 9.x2
licen­cja bez­ter­mi­no­wa jedno­sta­no­wis­ko­wa3
Umowa licencyjna
790,00
Kupuję
2Kombi v. 9.x2
aktu­ali­za­cja jedne­go sta­no­wis­ka z wersji 8.x 3,4
Umowa licencyjna
240,00
Kupuję
3Kombi v. 9.x2
licen­cja cza­so­wa 30-dnio­wa jedno­sta­no­wis­ko­wa3
Umowa licencyjna
60,00
Kupuję
4Kombi v. 9.x2
licen­cja cza­so­wa 90-dnio­wa jedno­sta­no­wis­ko­wa3
Umowa licencyjna
110,00
Kupuję
5Kombi v. 9.x2
licen­cja cza­so­wa 180-dnio­wa jedno­sta­no­wis­ko­wa3
Umowa licencyjna
200,00
Kupuję
6Kombi v. 9.x2
licen­cja cza­so­wa 360-dnio­wa jedno­sta­no­wis­ko­wa3
Umowa licencyjna
360,00
Kupuję
7KombiKor v. 9.x5
li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa jedno­sta­no­wis­ko­wa3
Umowa licencyjna
320,00
Kupuję
8Kombi v. 9.x2
li­cen­cja czasowa 30-dniowa jedno­sta­no­wis­kowa bezpłatna
Umowa licencyjna
Bez­płatna!
Pobie­ram
9Kombi v. 9.x2
li­cen­cja na wersję de­mon­stra­cyj­ną
Umowa licencyjna
Bez­płatna!
Pobie­ram

1 Ceny podane w PLN bez VAT-u. Nie je­ste­śmy płat­ni­kami VAT i VAT nie bę­dzie do­li­cza­ny. Wy­sta­wia­my fa­ktu­ry bez VAT.
2 Pakiet zawiera: Kombi, KombiKora oraz wszy­stkie roz­sze­rze­nia za wy­ją­tkiem do­stę­pu do In­ter­ne­to­we­go Ban­ku Fo­to­gra­fii.
3 Cena licencji wielostanowiskowej jest uza­leż­ni­ona od licz­by li­cen­cji i pod­le­ga in­dy­wi­du­al­nym ne­go­cja­cjom. Na­pisz do nas list w tej sprawie.
4 Oferta dostępna wyłącznie dla użyt­ko­wni­ków po­sia­da­ją­cych li­cen­cję na wer­sję 8.x.
5 Pakiet zawiera: KombiKora oraz mo­duł syn­te­zy mo­wy. Pro­gram Kom­bi jest za­war­ty w pa­kie­cie, ale w wer­sji po­zwa­la­ją­cej na ob­słu­gę Kre­ato­ra Kon­fi­gu­ra­cji (np. w ce­lu zmia­ny po­wło­ki pro­gra­mu). Po­zo­sta­łe roz­sze­rze­nia zo­sta­ną za­in­sta­lo­wa­ne w wer­sji de­mon­stra­cyj­nej.

^

Our Services

Kombi logo
Virtual Gallery logo
Internet Stock Photo logo
PostScript Interpreter logo
K3D logo