123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Re­gu­la­min zakupów w ser­wi­sie 3n.com.pl

 1. Wła­ści­cie­lem ser­wi­su oraz ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych ze­bra­nych w dro­dze re­je­stra­cji użyt­ko­wni­ka w ni­niej­szym ser­wi­sie jest fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we Ste­fan Naw­roc­ki, ul. Za­ko­le 20/7, 75-814 Ko­sza­lin, e-mail: office​@​3n.​com.​pl, za­re­je­stro­wa­na w CEIDG pod nu­me­rem NIP 669-116-77-04.
 2. W na­szym skle­pie ofe­ru­je­my wy­łą­cznie na­sze, au­tor­skie pro­du­kty, tj. opro­gra­mo­wa­nie oraz pli­ki cy­fro­we (zdję­cia, gra­fi­ki, pli­ki vi­deo, pli­ki dźwię­ko­we, mo­de­le 3D). Wy­kaz ofe­ro­wa­nych pro­du­któw znaj­du­je się w Cen­ni­ku.
 3. W ce­lu ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su i do­ko­na­nia za­ku­pów użyt­ko­wnik mu­si dy­spo­no­wać od­po­wie­dnim sprzę­tem i opro­gra­mo­wa­niem bę­dą­cym w sta­nie ob­słu­żyć opro­gra­mo­wa­nie ser­wi­su. W szcze­gól­no­ści sprzęt i opro­gra­mo­wa­nie mu­si ob­słu­gi­wać tech­no­lo­gie: Java­Script i HTML5. W prze­ci­wnym wy­pad­ku nie wszyst­kie fun­kcje ser­wi­su bę­dą pra­wid­ło­wo dzia­ła­ły, a w skraj­nym wy­pad­ku re­je­stra­cja i ko­rzy­sta­nie z ser­wi­su mo­gą nie być moż­li­we.
 4. Prze­glą­da­nie ser­wi­su, po­bie­ra­nie pli­ków de­mon­stra­cyj­nych (ozna­czo­nych tzw. zna­kiem wod­nym), wer­sji de­mon­stra­cyj­nych i te­sto­wych opro­gra­mo­wa­nia nie wy­ma­ga za­kła­da­nia kon­ta ani lo­go­wa­nia się. Mo­żna po­brać nie­od­płat­nie opro­gra­mo­wa­nie i pli­ki do­stęp­ne na stro­nach:i wy­ko­rzy­sty­wać je zgo­dnie z umo­wa­mi li­cen­cyj­ny­mi z ni­mi zwią­za­ny­mi. Umo­wy li­cen­cyj­ne do wer­sji te­sto­wych i de­mon­stra­cyj­nych są za­war­te w po­bie­ra­nych pa­kie­tach lub na stro­nach po­bie­ra­nia pli­ków. Użyt­ko­wnik bę­dzie mógł za­po­znać się z ni­mi przed za­in­sta­lo­wa­niem da­ne­go opro­gra­mo­wa­nia lub wy­ko­rzy­sta­niem pli­ku cy­fro­we­go.
 5. Zakupu pro­du­któw po­przez ni­niej­szy ser­wis mo­gą do­ko­ny­wać wy­łą­cznie użyt­ko­wni­cy za­re­je­stro­wa­ni i pro­wa­dzą­cy dzia­łal­ność go­spo­dar­czą, któ­rzy za­ak­cep­tu­ją ten re­gu­la­min. Re­je­stra­cja jest bez­płat­na i dob­ro­wol­na, ale jej brak unie­moż­li­wia ko­rzy­sta­nie z ko­mer­cyj­nych fun­kcji ser­wi­su.
 6. Kon­to użyt­ko­wni­ka two­rzo­ne jest na czas nie­o­kreś­lo­ny, ale użyt­ko­wnik mo­że w każ­dej chwi­li zlik­wi­do­wać swo­je kon­to po­przez wy­sła­nie na ad­res office​@​3n.​com.pl proś­by o lik­wi­da­cję kon­ta.
 7. Wła­ści­ciel ser­wi­su mo­że usu­nąć kon­to w sy­tua­cji, gdy użyt­ko­wnik nie sko­rzy­sta z nie­go przez okres je­dne­go ro­ku od jego utwo­rze­nia lub też w sy­tua­cji za­prze­sta­nia dzia­łal­no­ści ser­wi­su. W każ­dym przy­pad­ku lik­wi­da­cji kon­ta użyt­ko­wni­ka da­ne oso­bo­we zwią­za­ne z kon­tem są trwa­le usu­wa­ne.
 8. Re­je­stra­cja użyt­ko­wni­ka obe­jmu­je po­da­nie da­nych nie­zbę­dnych do wy­sta­wie­nia fak­tu­ry oraz lo­gi­nu, has­ła i ad­re­su e-mail nie­zbę­dnych do utwo­rze­nia i utrzy­ma­nia kon­ta użyt­ko­wni­ka. Re­je­stru­jąc się użyt­ko­wnik po­twier­dza, że za­po­znał się z ni­niej­szym re­gu­la­mi­nem oraz wy­ra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych uzys­ka­nych w dro­dze do­ko­na­nej przez nie­go re­je­stra­cji w wy­mie­nio­nym wy­żej za­kre­sie i ce­lu, a tak­że przy­jmu­je do wia­do­mo­ści, że przy­słu­gu­je mu pra­wo wglą­du, zmia­ny lub usu­nię­cia po­da­nych da­nych sa­mo­dziel­nie (po za­lo­go­wa­niu do swo­je­go kon­ta) lub po­przez kon­takt z ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych.
 9. Ad­mi­ni­stra­tor da­nych za­pe­wnia po­uf­ność i in­te­gral­ność tran­smi­sji da­nych na eta­pie re­je­stra­cji oraz użyt­ko­wa­nia kon­ta po­przez szyf­ro­wa­nie ko­mu­ni­ka­cji pro­to­ko­łem SSL.
 10. Wła­ści­ciel ser­wi­su do­kła­da wszel­kich sta­rań, aby opro­gra­mo­wa­nie ser­wi­su speł­nia­ło nor­my W3C, co moż­na spraw­dzić pod tym od­noś­ni­kiem.

  Wła­ści­ciel ser­wi­su do­kła­da ró­wnież wszel­kich sta­rań, aby za­pe­wnić bez­awa­ryj­ną, ciąg­łą do­stęp­ność ser­wi­su, je­dnak za­strze­ga so­bie moż­li­wość wy­stą­pie­nia chwi­lo­wych przerw w je­go dzia­ła­niu w ce­lu do­ko­na­nia ak­tua­li­za­cji da­nych i opro­gra­mo­wa­nia.
 11. Za­kup opro­gra­mo­wa­nia lub pli­ków cy­fro­wych po­le­ga na za­ku­pie­niu li­cen­cji, któ­ra okreś­la spo­sób, w ja­ki na­byw­ca (licen­cjo­bior­ca) mo­że ko­rzy­stać z da­ne­go pro­gra­mu lub pli­ku. Tu za­po­znasz się z wzor­ca­mi umów li­cen­cyj­nych:

  W ża­dnym wy­pad­ku sprze­da­ży nie pod­le­ga­ją pra­wa au­tor­skie (ani oso­bi­ste, ani ma­jąt­ko­we) do pro­gra­mu lub pli­ku. Wspo­mnia­ne wy­żej Umo­wy li­cen­cyj­ne są in­te­gral­ną czę­ścią ni­niej­sze­go re­gu­la­mi­nu i zgo­da na za­pi­sy za­war­te w umowie do­ty­czą­cej in­te­re­su­ją­ce­go nas pro­duk­tu jest wa­run­kiem ko­rzy­sta­nia z ni­niej­sze­go ser­wi­su.
 1. Opro­gra­mo­wa­nie oraz pli­ki cy­fro­we do za­ku­pio­nych li­cen­cji do­star­cza­ne są wy­łą­cznie w for­mie cyf­ro­wej. Nie do­star­cza­my opro­gra­mo­wa­nia lub pli­ków na fi­zycz­nych noś­ni­kach da­nych.
 2. Bio­rąc pod uwa­gę, że w przy­pad­ku za­ku­pu li­cen­cji na opro­gra­mo­wa­nie lub pli­ki do­star­cza­ne w for­mie cyf­ro­wej nie prze­wi­du­je się moż­li­wo­ści zwro­tu ta­kiej li­cen­cji, udo­stęp­nia­my Pań­stwu moż­li­wość prze­te­sto­wa­nia pro­gra­mów w po­sta­ci nie li­mi­to­wa­nej cza­so­wo wer­sji de­mon­stra­cyj­nej lub w po­sta­ci w peł­ni fun­kcjo­nal­nej wer­sji 30-dnio­wej. Pliki cyf­ro­we mo­żesz przed za­ku­pem po­brać w ce­lu spraw­dze­nia w wer­sji de­mon­stra­cyj­nej (z tzw. zna­kiem wo­dnym). Pli­ków ozna­czo­nych zna­kiem wo­dnym nie mo­żesz wy­ko­rzy­sty­wać w ce­lach ko­mer­cyj­nych. W pkt. 4 ni­niej­sze­go re­gu­la­mi­nu po­da­no ad­re­sy stron, z któ­rych moż­na po­brać wer­sje te­sto­we i de­mon­stra­cyj­ne. Go­rą­co po­le­ca­my wy­ko­rzy­sta­nie tych moż­li­wo­ści przed pod­ję­ciem de­cyz­ji o za­ku­pie li­cen­cji.
 3. W przypadku zakupu pli­ków cy­fro­wych użyt­ko­wnik na­by­wa tzw. cre­dity, któ­re na eta­pie wy­bie­ra­nia pli­ków za­mie­nia­ne są na kon­kret­ne li­cen­cje. Licz­ba cre­ditów po­trzeb­nych do uzyskania li­cen­cji na okre­ślo­ny plik za­le­ży od jego ro­dza­ju i stop­nia zło­żo­no­ści. Np. li­cen­cję na zwy­kłe zdję­cie można uzyskać już od jed­ne­go cre­ditu, ale skom­pli­ko­wa­ny mo­del 3D bę­dzie wy­ma­gał ich kil­ku lub kil­ku­na­stu. Kon­kret­ną licz­bę cre­ditów po­trzeb­ną na za­kup li­cen­cji można spraw­dzić przy wy­bra­nym pli­ku.
 4. Ce­ny li­cen­cji oraz cre­ditów po­da­no w za­kład­ce Sklep. Po­da­ne ce­ny nie za­wie­ra­ją po­dat­ku VAT i VAT nie bę­dzie do­li­cza­ny, po­nie­waż nie je­steś­my płat­ni­ka­mi VAT-u. W związ­ku z po­wyż­szym wy­sta­wia­my fak­tu­ry bez VAT.
 5. Aby do­ko­nać za­ku­pu, na­le­ży za­lo­go­wać się (je­śli użyt­ko­wnik nie po­sia­da kon­ta, wcześ­niej po­wi­nien za­re­je­stro­wać się). Za­mknię­cie ok­na przeg­lą­dar­ki lub upływ je­dnej go­dzi­ny od za­lo­go­wa­nia spo­wo­du­je au­to­ma­tycz­ne wy­lo­go­wa­nie.
 6. Po za­lo­go­wa­niu, aby kon­ty­nu­ować za­ku­py, na­le­ży przejść do za­kład­ki Sklep, a na­stęp­nie (po wy­bra­niu inte­re­su­ją­cej nas gru­py pro­du­któw) klik­nąć od­noś­nik Ku­pu­ję przy wy­bra­nej po­zy­cji w cen­ni­ku. Spo­wo­du­je to prze­nie­sie­nie użyt­ko­wni­ka na stro­nę Za­mó­wie­nie. Klik­nię­cie na tej stro­nie przy­cis­ku Ku­pu­ję prze­nie­sie użyt­ko­wni­ka z ko­lei na stro­nę Po­twier­dze­nie za­mó­wie­nia. Po­twier­dze­nie to bę­dzie do­stęp­ne w po­sta­ci pli­ku pdf na kon­cie użyt­ko­wni­ka i zo­sta­nie ró­wnież prze­sła­ne na po­da­ny pod­czas re­je­stra­cji ad­res e-mail.
 7. Można anulo­wać swo­je za­mó­wie­nie do czasu jego opła­ce­nia. Aby anu­lo­wać za­mó­wie­nie, na­le­ży za­lo­go­wać się do swo­je­go kon­ta i klik­nąć od­no­śnik Anuluj przy da­nym za­mó­wie­niu. Do mo­men­tu do­ko­na­nia wpła­ty moż­na rów­nież po­pra­wiać ewen­tu­al­ne błę­dy w da­nych słu­żą­cych do wy­sta­wie­nia fak­tu­ry. Za­mó­wie­nia nie zrea­li­zo­wa­ne (tzn. nie opła­co­ne) w cią­gu mie­sią­ca od dnia ich zło­że­nia bę­dą przez sy­stem anu­lo­wa­ne au­to­ma­tycz­nie.
 8. Nie­zwło­cznie po za­księ­go­wa­niu opła­ty li­cen­cyj­nej wy­ko­na­nej zgo­dnie z da­ny­mi na wspo­mnia­nym wy­żej Po­twier­dze­niu za­mó­wie­nia wy­sta­wi­my fak­tu­rę, któ­rą prze­śle­my na po­da­ny ad­res e-mail. Fak­tu­ra ta bę­dzie ró­wnież do po­bra­nia na kon­cie użyt­ko­wni­ka.

  W przy­pad­ku li­cen­cji na opro­gra­mo­wa­nie wraz z fak­tu­rą na kon­cie użyt­ko­wni­ka zo­sta­nie umie­szczo­na umo­wa li­cen­cyj­na z nu­me­rem li­cen­cji, klucz ak­ty­wa­cyj­ny (je­śli li­cen­cja to prze­wi­du­je) oraz łą­cze do po­bra­nia pro­gra­mu.

  W przy­pad­ku li­cen­cji na pli­ki cyf­ro­we, li­cen­cja zo­sta­nie wy­sta­wio­na w mo­men­cie do­ko­na­nia wy­bo­ru pli­ku i bę­dzie do po­bra­nia wraz z wy­bra­nym pli­kiem. Spo­sób wy­bie­ra­nia i po­bie­ra­nia pli­ków cyf­ro­wych opi­sa­no na stro­nie Po­moc.

  Aby przy­spie­szyć pro­ces ob­słu­gi za­mó­wie­nia pro­si­my o prze­sła­nie in­for­ma­cji o do­ko­na­nej wpła­cie na ad­res office@​3n.​com.​pl.
 9. Je­dy­ną for­mą płat­no­ści jest prze­lew na kon­to wska­za­ne w Po­twier­dze­niu za­mó­wie­nia wy­sła­nym na ad­res za­ma­wia­ją­ce­go (bądź po­bra­nym z kon­ta użyt­ko­wni­ka).
 10. Aby za­cho­wać po­uf­ność da­nych, in­for­ma­cje o nu­me­rze li­cen­cji oraz klucz ak­ty­wa­cyj­ny nie bę­dą prze­sła­ne po­cztą elek­tro­nicz­ną, ale użyt­ko­wnik zo­sta­nie po­wia­do­mio­ny po­cztą elek­tro­nicz­ną o ich do­stęp­no­ści na kon­cie.
 11. Wi­try­ny w domenie 3n.com.pl wy­ko­rzy­stu­ją pli­ki co­o­kies. Zo­bacz wię­cej w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści.
 12. Niniejszy re­gu­la­min oraz wzor­ce umów li­cen­cyj­nych (podane w pkt. 11) obo­wią­zu­ją od dnia 27.​12.​2018 r. i mo­gą ule­gać zmia­nom, je­dnak­że wy­łą­cznie w sto­sun­ku do za­ku­pów do­ko­ny­wa­nych po wpro­wa­dze­niu tych zmian. Ewen­tual­ne zmia­ny w re­gu­la­mi­nach i umo­wach nie bę­dą obe­jmo­wa­ły tran­sak­cji już za­war­tych.

^

Our Services

Kombi logo
Virtual Gallery logo
3N STOCK PHOTOS logo
PostScript Interpreter logo
K3D logo