123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Subskrypcja forum użytkowników serwisu 3n.com.pl

Po­niż­szy for­mu­larz umoż­li­wia za­sub­skry­bo­wa­nie, a tak­że re­zyg­na­cję z sub­skryp­cji fo­rum dys­ku­syj­ne­go użytkowników serwisu 3n.com.pl. Wy­peł­nie­nie i wy­sła­nie for­mu­la­rza z wy­bra­ną op­cją Sub­skry­bu­ję spo­wo­du­je, że każ­dy list, któ­ry zo­sta­nie wy­sła­ny na fo­rum dys­ku­syj­ne bę­dzie do­dat­ko­wo prze­sła­ny na po­da­ne ni­żej kon­to.

Pro­ce­du­ra sub­skryp­cji lub re­zyg­na­cji z niej prze­bie­ga na­stę­pu­ją­co:

1. Na­le­ży wy­peł­nić i wy­słać po­niż­szy for­mu­larz.

2. Ser­wer wy­śle na po­da­ny ad­res list z proś­bą o uwie­rzy­tel­nie­nie zgło­sze­nia sub­skryp­cji lub re­zyg­na­cji z niej. Aby po­twier­dzić de­cyz­ję, na­le­ży klik­nąć od­noś­nik po­da­ny w tym li­ście.

3. Aby zre­zyg­no­wać z sub­skryp­cji moż­na ró­wnież wy­słać list na ad­res office@3n.com.pl z proś­bą o wy­kreś­le­nie z li­sty sub­skry­ben­tów.


Subskrypcja forum dyskusyjnego

Subskrybuję forum użytkowników ser­wi­su 3n.com.pl i wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie przez 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we Ste­fan Naw­roc­ki, ul. Za­ko­le 20/7, 75-814 Ko­sza­lin, e-mail: office@3n.com.pl po­da­nych wy­żej da­nych oso­bo­wych w ce­lu auto­ma­tycz­ne­go prze­sy­ła­nia li­stów za­mie­szcza­nych na forum użyt­ko­wni­ków ser­wi­su 3n.com.pl.

Przy­jmu­ję ró­wnież do wia­do­mo­ści, że po­da­ne da­ne oso­bo­we nie bę­dą udo­stęp­nia­ne in­nym od­bior­com i że przy­słu­gu­je mi pra­wo wglą­du w mo­je da­ne, zmia­ny lub usu­nię­cia mo­ich da­nych po­przez wy­sła­nie in­for­ma­cji na po­da­ny wy­żej ad­res tra­dy­cyj­ny lub e-mail oraz że wy­ra­że­nie zgo­dy jest dob­ro­wol­ne i nie ma wpły­wu na świad­cze­nie in­nych usług w ser­wi­sie. Wy­co­fa­nie tej zgo­dy bę­dzie moż­li­we przez rezygnację z sub­skryp­cji lub przez wy­sła­nie od­po­wie­dniej in­for­ma­cji na po­da­ny wy­żej ad­res tra­dy­cyj­ny lub e-mail.

Rezygnuję z subskrypcji

^

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games