123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Witamy w sklepie w 3n

Poniżej znajdziesz listę produktów ofe­ro­wa­nych przez fir­mę 3n. Zanim przy­stą­pisz do za­ku­pów za­po­znaj się z na­szym re­gu­la­mi­nem za­ku­pów oraz po­li­ty­ką pry­wat­no­ści.

Jeśli chcesz dokonać zakupu, kliknij przy­cisk Ku­pu­ję przy wy­bra­nej po­zy­cji w po­niż­szej ta­be­li. Spo­wo­du­je to prze­nie­sie­nie Cię do stro­ny Za­mó­wie­nie.

Lp.
Wersja
Cena1
Uwagi
1Kombi v. 9.x2
licen­cja bez­ter­mi­no­wa jedno­sta­no­wis­ko­wa3
Umowa licencyjna
790,00
Produkt chwilowo niedostępny
2Kombi v. 9.x2
aktu­ali­za­cja jedne­go sta­no­wis­ka z wersji 8.x 3,4
Umowa licencyjna
240,00
Produkt chwilowo niedostępny
3Kombi v. 9.x2
licen­cja cza­so­wa 30-dnio­wa jedno­sta­no­wis­ko­wa3
Umowa licencyjna
60,00
Produkt chwilowo niedostępny
4Kombi v. 9.x2
licen­cja cza­so­wa 90-dnio­wa jedno­sta­no­wis­ko­wa3
Umowa licencyjna
110,00
Produkt chwilowo niedostępny
5Kombi v. 9.x2
licen­cja cza­so­wa 180-dnio­wa jedno­sta­no­wis­ko­wa3
Umowa licencyjna
200,00
Produkt chwilowo niedostępny
6Kombi v. 9.x2
licen­cja cza­so­wa 360-dnio­wa jedno­sta­no­wis­ko­wa3
Umowa licencyjna
360,00
Produkt chwilowo niedostępny
7KombiKor v. 9.x5
li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa jedno­sta­no­wis­ko­wa3
Umowa licencyjna
320,00
Produkt chwilowo niedostępny
8Kombi v. 9.x2
li­cen­cja czasowa 30-dniowa jedno­sta­no­wis­kowa bezpłatna
Umowa licencyjna
Bez­płatna!
Pobie­ram
9Kombi v. 9.x2
li­cen­cja na wersję de­mon­stra­cyj­ną
Umowa licencyjna
Bez­płatna!
Pobie­ram
10Eksplorator Kombi v. 9.x6
licen­cja bez­ter­mi­no­wa jedno­sta­no­wis­ko­wa3
Umowa licencyjna
80,00
Produkt chwilowo niedostępny
11Eksplorator Kombi v. 9.x6
li­cen­cja czasowa 30-dniowa jedno­sta­no­wis­kowa bezpłatna
Umowa licencyjna
Bez­płatna!
Pobie­ram

1 Ceny podane w PLN bez VAT-u. Nie je­ste­śmy płat­ni­kami VAT i VAT nie bę­dzie do­li­cza­ny. Wy­sta­wia­my fa­ktu­ry bez VAT.
2 Pakiet zawiera: Kombi, KombiKora oraz wszy­stkie roz­sze­rze­nia za wy­ją­tkiem do­stę­pu do In­ter­ne­to­we­go Ban­ku Fo­to­gra­fii.
3 Cena licencji wielostanowiskowej jest uza­leż­ni­ona od licz­by li­cen­cji i pod­le­ga in­dy­wi­du­al­nym ne­go­cja­cjom. Na­pisz do nas list w tej sprawie.
4 Oferta dostępna wyłącznie dla użyt­ko­wni­ków po­sia­da­ją­cych li­cen­cję na wer­sję 8.x.
5 Pakiet zawiera: KombiKora oraz mo­duł syn­te­zy mo­wy. Pro­gram Kom­bi jest za­war­ty w pa­kie­cie, ale w wer­sji po­zwa­la­ją­cej na ob­słu­gę Kre­ato­ra Kon­fi­gu­ra­cji (np. w ce­lu zmia­ny po­wło­ki pro­gra­mu). Po­zo­sta­łe roz­sze­rze­nia zo­sta­ną za­in­sta­lo­wa­ne w wer­sji de­mon­stra­cyj­nej.
6 Pakiet zawiera: Eksplorator Kombi oraz mo­duł zarządzania kolorem.

^

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games