123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
q
o
[
]
Z
U

^

Ak­tual­no­ści

Czerwiec 2018 – nowa wersja Wirtualnej Galerii Fotografii

Jest już do­stę­pna no­wa wer­sja Wir­tu­al­nej Ga­le­rii Fo­to­gra­fii. Teraz mo­żesz oprócz fo­to­gra­fii za­mie­szczać w galerii rów­nież strony in­ter­ne­to­we, a co za tym idzie w za­sa­dzie do­wol­na treść mo­że stać się ele­men­tem Two­jej pre­zen­ta­cji. Po­bierz i prze­te­stuj ten pro­gram.


Kwie­cień 2018 – reak­ty­wa­cja Kombi

Na po­cząt­ku kwiet­nia 2018 ro­ku fir­ma 3n udo­stęp­ni­ła no­wą, dzie­wią­tą wer­sję pa­kie­tu Kombi. Tu prze­czy­tasz wię­cej na ten te­mat.


Marzec 2018 – nowy serwer

Wy­ma­ga­nia na­sze­go ser­wi­su ros­ną. Bank fo­to­gra­fii, du­ża li­czba pli­ków do po­bra­nia, moż­li­wość re­je­stra­cji użyt­ko­wni­ków (a co za tym idzie ko­nie­czność speł­nie­nia wa­run­ków odnoś­nie prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych) spo­wo­do­wa­ła ko­nie­czność za­pe­wnie­nie no­we­go „do­mu” dla na­szych stron. Dom ten za­pe­wnia nam te­raz Ky­los Da­ta Cen­ter. Je­stem za­do­wo­lo­ny z tej zmia­ny (wysoka ja­kość ob­słu­gi, wy­go­dny pa­nel ad­mi­ni­stra­cyj­ny, brak li­mi­tu tran­sfe­ru i przy­stęp­na ce­na). Mam na­dzie­ję, że za­trzy­mam się tu na dłu­żej.


Lu­ty 2017 – K3D

W lu­tym 2017 udo­stęp­nio­no no­wą wer­sję Pro­jek­to­ra K3D, któ­ry wcześ­niej był ele­men­tem pa­kie­tu Kom­bi. Te­raz pro­jek­tor wzbo­ga­co­ny o no­we (m.in. ani­ma­cję) fun­kcje mo­że pra­co­wać sa­mo­dziel­nie. Pro­gram jest do­stęp­ny nie­od­płat­nie dla użyt­ko­wni­ków In­ter­ne­to­we­go Ban­ku Fo­to­gra­fii. W ban­ku są te­raz do­stęp­ne pli­ki tzw. ot­war­te. To zna­czy, że je­śli od­po­wia­da Ci gra­fi­ka znaj­du­ją­ca się w Ban­ku i zo­sta­ła ona wy­ren­de­ro­wa­na tym pro­gra­mem, to mo­żesz po­brać do­ku­ment z któ­re­go po­wsta­ła gra­fi­ka i za po­mo­cą K3D do­ko­nać zmian w do­ku­men­cie do­sto­so­wu­jąc go do swo­ich po­trzeb. Tu zo­ba­czysz przy­kła­do­we gra­fi­ki wy­ren­de­ro­wa­ne tym pro­gra­mem.


Lu­ty 2014 – Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii

W lu­tym 2014 ro­ku fir­ma 3n udo­stęp­ni­ła no­wy pa­kiet opro­gra­mo­wa­nia o naz­wie Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii umoż­li­wia­ją­cy two­rze­nie mul­ti­me­dial­nych ga­le­rii in­ter­ne­to­wych. Za­pra­sza­my do prze­te­sto­wa­nia te­go pa­kie­tu.


Czer­wiec 2008 – powstaje In­ter­ne­to­wy Bank Fo­to­gra­fii

W czer­wcu 2008 r. fir­ma 3n udo­stęp­ni­ła na swo­im ser­we­rze no­wą usłu­gę zwią­za­ną z ryn­kiem DTP. Pod ad­re­sem photo3n.pl znaj­dzie­my In­ter­ne­to­wy Bank Fo­to­gra­fii za­wie­ra­ją­cy zdję­cia, gra­fi­ki wek­to­ro­we, fil­my vi­deo oraz pli­ki dźwię­ko­we mo­gą­ce przy­dać się pod­czas two­rze­nia pro­jek­tów i pub­li­ka­cji za­ró­wno tra­dy­cyj­nych jak i elek­tro­nicz­nych. Za­pra­sza­my wszyst­kich użyt­ko­wni­ków Kom­bi (i nie tyl­ko) do za­po­zna­nie się z tą ofer­tą i dzia­ła­niem ser­wi­su.


Styczeń 2001 – ru­sza stro­na po­świę­co­na pro­gra­mo­wi Kombi

Tu możesz zobaczyć archiwalną wersję witryny 3n.com.pl z maja 2002 roku :-).


Sier­pień 1996 – ru­sza pro­jekt Kombi PC

Kom­bi na plat­for­mie PC jest kon­ty­nua­cją te­go sa­me­go pro­gra­mu, któ­ry roz­wi­ja­ny był w la­tach 1988-1996 na plat­for­mie Ata­ri TT.